Ấm Tử Sa Dung Thiên

310.000₫
...

Ấm Tử Sa dáng Liên Tử

360.000₫
...

Ấm Tử Sa dáng Tây Thi

410.000₫
...

Ấm Tử Sa Thọ Đào nâu

380.000₫
...

Ấm Tử Sa Thọ Đào

380.000₫
...