Xắp sếp

Ấm tích bọc đồng vẽ trúc lâm thất hiền

870.000₫

Ấm chén men rạn bọc đồng vung lõm - cảnh non bộ

615.000₫

Ấm chén bọc đồng vẽ trúc lâm thất hiền

1.210.000₫

Ấm chén men xanh ngọc dáng vuông 2

290.000₫

Ấm chén men ngọc dáng vuông

290.000₫

Ấm chén men xanh ngọc dáng thon

290.000₫

Ấm chén bọc đồng đĩa lớn

545.000₫

Ấm chén bọc đồng đĩa lớn 2

615.000₫

Phụ kiện ấm chén bọc đồng tả cảnh

480.000₫